FORMAT:

SELECT format(23124.1213123, 2),format(13124.1263123, 2)

输出的值为:23,124.12      13,124.13

四舍五入,千分位逗号分隔,返回的数据类型也转换成了字符串类型


TRUNCATE:

SELECT truncate(23124.1213123, 2),truncate(13124.1263123, 2)

输出的值为:23124.12      13124.12

直接截取,进行四舍五入,返回是数字类型


ROUND:

SELECT round(23124.1213123, 2),round(13124.1263123, 2)

输出的值为:23124.12      13124.13

四舍五入,返回是数字类型,没有千分位分隔